Förslag till nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

FI föreslår nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar som ska gälla för clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag.

Föreskrifterna fyller ut kraven enligt lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar som träder i kraft den 1 juli 2024. Lagen ställer krav på ett clearingbolags riskhantering, informations-, it- och cybersäkerhet, beredskap, kapital, styrning och uppdragsavtal. Syftet är att anpassa kraven på clearingverksamhet till digitaliseringen och vad som gäller internationellt och för att öka motståndskraften i betalningssystemet.

FI föreslår dessutom att tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag ska utvidgas till att även omfatta clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag. FI föreslår också ändringar i andra föreskrifter och allmänna råd samt nya allmänna råd med anledning av att begreppet clearingorganisation kommer att tas bort. Därutöver föreslås även vissa redaktionella ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd samt till ändringar i befintliga föreskrifter och allmänna råd föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Bestämmelserna om uppdragsavtal i clearingföreskrifterna ska dock börja tillämpas den 1 januari 2025 för sådana uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 12 april 2024. Ange diarienummer FI dnr 23-23012.

Frågor om remissen besvaras av Axel Olofsson på telefon 08-408 984 01 eller på e-post axel.olofsson@fi.se.