FI-analys nr 36: Har FI:s riskviktsgolv påverkat bankernas fastighetsutlåning?

2022-03-16 | Rapporter Stabilitet Bank

I denna FI-analys studerar vi hur riskviktsgolvet påverkat bankernas utlåning till fastighetsföretagen med hjälp av detaljerad utlåningsdata. Syftet är att analysera om riskviktsgolvet har påverkat bankernas räntemarginal och risken i utlåningen. Vi undersöker även hur volymen banklån respektive obligationer till fastighetsföretag har utvecklats före och efter införandet av riskviktsgolvet.

Riskviktsgolvet tycks hittills ha haft en begränsad effekt på bankernas utlåning till fastighetsföretag. Det visar en ny en ny FI-analys som analyserar om riskviktsgolvet har påverkat bankernas räntemarginal och risken i utlåningen.

FI införde under 2020 ett kapitalpåslag på banker i form av ett riskviktsgolv för lån med kommersiella fastigheter som säkerhet. Syftet med golvet var att öka mängden kapital bankerna håller för just denna typ av exponeringar och därmed öka deras motståndskraft mot fastighetsrelaterade kreditförluster.