Övriga rapporter

Utöver FI:s återkommande rapporter tar vi även fram flera andra rapporter. Till exempel om penningtvättsfrågor, hållbarhet och miljö samt ekonomi.

2024

Mer och tydligare information behövs vid fastighetstransaktioner

FI publicerar idag en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Rapporten är ett led i den tillsyn som vi bedriver om emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation. Tidigare i våras publicerade FI ett frågeformulär till marknadens aktörer där vi efterfrågade vilken information de ansåg som minst nödvändig för att kunna göra en fullständig och korrekt bedömning av en fastighetstransaktion.

FI identifierar omställningsrisker i bankernas låneportföljer

Det finns klimatrelaterade omställningsrisker i svenska bankers låneportföljer. Det visar en analys som FI har gjort genom att matcha bankernas utlåning till enskilda företag med utsläppsdata från företag som ingår i EU:s utsläppshandel.

Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Det är samtidigt konsumenter som står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst de äldre. FI konstaterar i en ny rapport att mer behöver göras för att stoppa bedrägerierna och för att skydda konsumenterna på finansmarknaden. FI välkomnar också de viktiga åtgärder som Bankföreningen har aviserat liksom de förslag till nya regelverk som förhandlas inom EU.

Tydligare information från bankerna ska göra att fler förhandlar om boräntan

2024-05-23 | Låna Konsument Bolån

Många konsumenter tycker att det är svårt att förstå och jämföra olika ränteerbjudanden från bankerna. FI föreslår nu att konsumenterna ska få tydligare information om bankens genomsnittsränta och information inför att ränterabatter löper ut. Detta kommer göra det enklare för konsumenter att förhandla och jämföra sina ränteerbjudanden och därmed också stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden.

Analys av livförsäkringsföretagens dödlighetsantaganden

2024-05-22 | Rapporter Försäkring

Försäkringsbolag måste kunna finansiera sina försäkringsåtaganden. Det gäller också försäkringsbolag som ger ut liv- och pensionsförsäkringar. I en analys FI har gjort kan vi se att livförsäkringsbolagen har förbättrat sina antaganden för hur framtida åtaganden ska beräknas.

Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt

Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för kriminella syften. Det är slutsatserna i redovisningen av ett uppdrag FI och Spelinspektionen fått av regeringen.

FI publicerar årets första bankbarometer

2024-04-17 | Rapporter Nyheter Bank

De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Bankernas utlåning till allmänheten var i stort sett oförändrad jämfört med ett år tidigare. Bolånebankernas och sparbankernas utlåning växte dock något snabbare än marknaden som helhet och de fortsatte därför att ta marknadsandelar. Det visar den första bankbarometern för 2024.

FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.

Integrering av hållbarhetsrisker i företagsstyrningen

De flesta värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder har integrerat hållbarhet i sin verksamhet. Däremot varierar omfattningen mellan företagen, liksom deras kunskaper och metoder. Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen har gjort. Företagen behöver därför fortsätta att fokusera på området för att säkerställa att de uppfyller kraven i regelverken.

Så arbetar FI med att förenkla för företagen – en första delrapport

2024-03-15 | Rapporter Nyheter Om FI

FI arbetar på flera sätt för att underlätta för företag under vår tillsyn genom att förenkla regler, bistå med rättslig vägledning och öka digitaliseringen. En första delrapport till regeringen beskriver vilket FI:s förenklingsarbete bedriver nu och planerar att bedriva framöver.