Finansinspektionens arbete med makrotillsyn

FI har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och redovisa metoder för att identifiera och värdera makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker samt för att utvärdera makrotillsynen. En första avrapportering lämnades till regeringen i juni 2018. FI slutredovisar nu uppdraget genom att redogöra för hur FI i dagsläget arbetar för att bedöma sårbarheter, utforma åtgärder och utvärdera dessa.

FI arbetar för närvarande med att se över sin strategi för arbetet med finansiell stabilitet. I ett första steg har arbetet fokuserat på att förtydliga hur FI:s makrotillsynsarbete bedrivs och ska utvecklas. Detta arbete redovisas i denna rapport. I nästa steg kommer FI att se över sin strategi för arbetet med finansiell stabilitet som helhet och uppdatera sina tankar på området. Det är ett naturligt steg, då den finansiella stabiliteten bäst värnas genom en kombination av traditionell tillsyn och regelgivning, och makrotillsyn.

FI arbetar löpande med att identifiera och följa risker, sårbarheter och motståndskraften i det finansiella systemet. Detta kräver ett brett angreppssätt och en kombination av kvantitativa och kvalitativa bedömningar. Genom att öka användningen av kvantitativa metoder kan analysen göras mer konkret och precis. FI arbetar med att utveckla egna metoder för stresstester som är ett viktigt verktyg för att bedöma motståndskraften hos såväl enskilda finansiella företag som hos det finansiella systemet.

För att bedöma om vidtagna åtgärder uppnått avsedd effekt är det centralt att utvärdera dem. En utvärdering av de åtgärder FI infört kopplat till hushållens skulder visar att de haft önskvärda effekter. Färre hushåll tar stora skulder i förhållande till inkomst och bostadens värde. Hushållen är därför bättre rustade nu mot dåliga tider. Sammantaget har åtgärderna dämpat riskerna med höga skulder hos hushållen och kommer att bidra till att fortsätta dämpa skuldutvecklingen framöver.

Läs mer

Laddar sidan