FI publicerar den andra Bankbarometern för 2022

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges ut en gång i halvåret. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under första halvåret 2022.

Bankbarometern visar på att den totala utlåningen till allmänheten i Sverige steg med 4,8 procent under första halvåret. Företagsutlåningen ökade med 8,7 procent under samma period.


Vid halvårsskiftet stod de tre storbankerna för 58 procent av bolånemarknaden i Sverige. Bolånebankerna tar fortfarande marknadsandelar på denna marknad och står nu för 19 procent av bolånen på den svenska bostadsmarknaden.

Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital uppgick till cirka 21 procent i juni 2022. Det är mer än en halvering av detta jämförelsetal på sex månader. En förklaring till detta är minskade provisionsintäkter.

Konsumtionskreditföretagen som grupp uppvisade ett försämrat resultat. Som nämnts i förra upplagan av Bankbarometern så utgör Klarna en stor del i denna kategori, och påverkar därmed också kategorins resultat under perioden.