Låntagarbaserade åtgärder vid hög inflation och stigande räntor

2022-10-14 | Bolån Rapporter Bank

Att ändra eller pausa amorteringskraven är inte en träffsäker eller ändamålsenlig åtgärd för att hjälpa de hushåll som är i mest behov av ekonomiskt stöd för att klara av ökade kostnader. Det är slutsatsen i FI:s utvärdering av hur amorteringskraven påverkar hushåll med lägre inkomster och små marginaler i dagens pressade ekonomiska läge.

FI fick i början av september i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av de låntagarbaserade åtgärder, det vill säga bolånetak och två amorteringskrav, som införts. Uppdraget tydliggör att fokus ska ligga på att utvärdera åtgärdernas konsekvenser i den nuvarande ekonomiska utvecklingen med hög inflation och stigande räntor. Särskilt konsekvenserna för hushåll med lägre inkomster och små ekonomiska marginaler. 

Slutsatserna i rapporten är att ändrade regler för amortering inte skulle innebära ett träffsäkert stöd till de hushåll som riskerar allvarliga ekonomiska bekymmer på grund av höga elräkningar eller andra ökade utgifter. För att verkningsfullt stödja de hushållen krävs riktade åtgärder via finanspolitiken. 

Samtidigt kommer enskilda bolånetagare att kunna drabbas hårt av den ekonomiska utvecklingen framöver. Enligt gällande regelverk kan bankerna i dag medge tillfälliga undantag från amorteringskraven om det finns särskilda skäl. Det gäller bolånetagare som möter väsentligt förändrade förutsättningar som innebär att de får ekonomiska problem. I rapporten tydliggör vi därför att den typen av förändrade förutsättningar kan vara oväntat höga utgifter, till exempel till följd av höga elräkningar. Genom den ordningen kan utsatta bolånetagare på ett mer träffsäkert sätt få hjälp att överbrygga sina ekonomiska problem.

I exceptionella ekonomiska lägen kan det finnas skäl att tillfälligt ändra amorteringskraven. Det gjorde FI vid starten av pandemin. Men dagens ekonomiska läge är väsentligt annorlunda än våren 2020. De ekonomiska prognoserna är förvisso negativa och utsikterna osäkra, men inte alls i samma grad som i början av pandemin. Till detta kommer att en lättnad av amorteringskraven nu skulle motverka penningpolitikens inriktning. FI ser därför inte att ett temporärt generellt undantag från amorteringskraven är en väl avvägd åtgärd i dagens läge.