Stabiliteten i det finansiella systemet

2016-12-01 | Rapporter Stabilitet

Den svenska ekonomin är stark. Men konsekvenserna för den finansiella stabiliteten av ett stigande resursutnyttjande i kombination med mycket låga räntor är svårbedömda och det finns risk för att obalanser byggs upp. Dessa är svåra att identifiera och värdera, men mycket viktiga att följa.

Sammantaget bedömer FI att de svenska finansiella företagen i dagsläget har en tillfredställande motståndskraft mot olika störningar som kan uppstå nationellt eller internationellt. Svenska banker har överlag betydande kapitalbuffertar som ger motståndskraft mot störningar. Detta är bra för den finansiella stabiliteten i Sverige. Det är viktigt att såväl internationell som nationell reglering av bankernas kapital inriktas mot att upprätthålla dessa buffertar.

Amorteringskravet har haft en dämpande effekt på bostadsmarknaden under 2016, men riskerna med utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning är fortsatt förhöjda. Ytterligare åtgärder kan därför bli nödvändiga framöver.

Laddar sidan