Remissvar: En översyn av årsredovisningslagarna

2015-11-25 | Redovisning Remissvar

FI är positiv till att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya årsredovisningslagar och att bestämmelserna om delårsrapporter samlas i en ny särskild lag.

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) är positiv till att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya årsredovisningslagar och att bestämmelserna om delårsrapporter samlas i en ny särskild lag. I övrigt har FI följande synpunkter på lagförslagen:

  • Det bör göras en ny bedömning av om begreppet ”företag av allmänt intresse” ska införas i redovisningslagstiftningen. Ett införande av begreppet är nödvändigt för att kunna införa mer omfattande redovisningskrav för fler finansiella företag.
  • Om förslaget att införa storlekskategorin mikroföretag genomförs i årsredovisningslagen (ÅRL) så bör det beaktas att vissa företag under FI:s tillsyn kan komma att tillhöra den kategorin såsom förslaget ser ut i Redovisningsutredningens slutbetänkande.
  • De företag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) bör också ges möjlighet att lämna uppgifterna om hur eget kapital fördelar sig på bundet respektive fritt eget kapital inte bara i balansräkningen eller i not, utan även i egen räkning.
  • I den nya lagen om delårsrapporter behöver det tas in en bestämmelse med innebörden att de noterade företagen även ska lämna de uppgifter om koncernen som följer av bestämmelserna om delårsrapportering i förordning (EG) 1126/2008 (dvs. IAS 34).
  • FI har även synpunkter på två områden som inte har varit föremål för nya överväganden i ÅRL men som omfattas av förslaget till ny ÅRL. Det första området avser koncernbegreppet och det andra avser hur värdeförändringar ska redovisas.

Vad gäller förslaget att andelar i dotterföretag får redovisas med tillämpning av kapitalandelsmetoden vid upprättande av moderbolagets årsredovisning, tydliggörs att FI tolkar bestämmelserna i kapitaltäckningsförordningen så att tillämpningen i redovisningen inte kommer att påverka moderbolagets kapitalbas i kapitaltäckningsrapporteringen.

Laddar sidan