Remissvar: betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn

2015-06-29 | Redovisning Remissvar

Finansinspektionen ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men anser också att övergångsbestämmelser är nödvändiga samt att tillsynsansvaret och ingripande-möjligheterna när det gäller rapportering behöver klargöras.

Finansinspektionen (FI) ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag och delar slutsatsen att goda förutsättningar skapas för den framtida redovisningstillsynen om FI får det fulla ansvaret för den.

FI har följande kommentarer till utredningens förslag:

  • FI anser att övergångsbestämmelser är nödvändiga. Mot bakgrund av situationen tidigare år är det inte troligt att börserna den 31 december 2015 har hunnit avsluta arbetet som rör redovisningstillsynen avseende 2015. Ansvaret för den framtida arkiveringen av börsernas dokumenta-tion behöver också klargöras.
  • FI efterfrågar klargöranden om tillsynsansvaret och ingripande-möjligheterna när det gäller rapporten om vissa betalningar till myndigheter.

Med anledning av det särskilda yttrande som bl.a. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har lämnat framhåller FI i remissvaret att FI har möjlighet att attrahera och behålla redovisningsteknisk kompetens. Att ge FI det fulla tillsynsansvaret innebär ett rättssäkert val. Med anledning av det särskilda yttrandet klargörs vidare att FI avser att använda sig av referensgrupper m.m. för att kommunicera kring övervakningen. Dessutom klargörs att den begränsning som en självregleringsmodell innebär för det internationella arbetet skulle försvinna om FI får det fulla tillsynsansvaret. Det internationella samarbetet är av största vikt för att uppnå syftet med redovisningstillsynen.

FI framhåller slutligen att ett ökat ansvar för redovisningstillsynen ställer krav på ökade resurser för FI. Utan utökat anslag kommer inte redovisningstillsynen kunna få de resurser som krävs för att utföra den tillsyn som är avsedd.

Laddar sidan