FI tillstyrker förslag om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansinspektionen tillstyrker förslaget och understryker behovet av konsumentskydd.

Förslaget innebär ett ansvar för företag som tillhandahåller de aktuella produkterna att informera berörda konsumenter om hur de påverkas. Dessutom är det av stor vikt att de konsumenter som har behov av finansiell rådgivning får en rådgivning som utgår från konsumentens bästa.

Detta är något som FI kommer att återkomma till i rapporten "konsumentskyddet på finansmarknaden".