Ändringar av inflationsmålet bör invänta Riksbankskommitténs arbete

2017-06-30 | Remissvar Om FI

FI avstyrker Riksbankens förslag att byta målvariabel och att införa ett variationsband på ±1 procentenhet kring inflationsmålet.

Riksbankskommittén har fått i uppdrag att bland annat utreda inflationsmålets utformning och ska redovisa sina slutsatser om mindre än två år. Det innebär att ändringar i målformuleringen i september kan efterföljas av ytterligare ändringar inom några år. Det skulle skapa en ryckighet i målformuleringen, som riskerar att skapa svängningar i räntor och ränteförväntningar. Detta skulle i sin tur kunna påverka kreditmarknader negativt, vilket i förlängningen kan ha betydelse för den finansiella stabiliteten.

FI menar dessutom att frågan om vad som är en lämplig målvariabel i sak är så komplicerad att en ingående analys bör föregå ett eventuellt beslut att ändra målformuleringen. En sådan analys kan antas ingå i Riksbankskommitténs uppdrag. Även på den grunden är det därför lämpligt att invänta Riksbankskommitténs analys och överväganden. 

Läs mer

Laddar sidan