Remissvar: ny reglering för tjänstepensionsföretag

FI ser i huvudsak positivt på förslagen och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts i promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag. FI har dock samtidigt ett antal betydande invändningar, såväl i principiella frågor som när det gäller detaljregleringen.

FI bedömer att promemorians förslag i alla delar inte är tillräckligt motiverade. Det finns också behov av att se över vissa av de begrepp som används för att det inte ska uppstå tolkningssvårigheter vid rättstillämpningen.

Laddar sidan