Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2018-11-09 | Prospekt Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslagen i Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar respektive förtydliganden.

I promemorian görs bedömningen att tröskelvärdet för prospektskyldighet i Sverige inte bör ändras från den nuvarande gränsen om 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod. FI instämmer i denna bedömning och i promemorians motivering.

FI anser att det är nödvändigt att ytterligare se över och utreda de civilrättsliga reglerna om prospektansvar. Det finns tydliga brister enligt nu gällande och föreslagen ordning, som innebär att de EU-rättsliga kraven inte tillgodoses i svensk rätt. Vidare anser FI att vissa förslag i promemorian och motivering av dessa har potentiellt stor inverkan på FI:s tillsyn och riskerar enligt FI att oavsiktligt underminera tillsynens effektivitet.

FI föreslår i övrigt vissa förtydliganden och ändringar.

Läs mer

Laddar sidan