Några frågor om försäkring och tjänstepension

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag, men har följande synpunkter.

FI anser att det tydligare bör framgå att de begränsningar som anges i den föreslagna 10 c § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. är tvingande.

FI anser vidare att den föreslagna ändringen i 19 kap. 67 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) innebär att bestämmelsen kan uppfattas komma i konflikt med 66 § första stycket i samma kapitel, vilket kan skapa osäkerhet kring vilken bestämmelse som ska tillämpas. FI anser att frågan bör belysas i den fortsatta beredningen av förslaget.