Ett ramverk för konsumentskyddet

FI arbetar för ett finansiellt system som är stabilt och präglas av förtroende. Det ska också ha väl fungerande marknader som tillgodoser behoven av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Det förutsätter stabila finansiella företag, tydlig information till konsumenter och produkter som utvecklas och säljs med hänsyn tagen till konsumenters behov och förutsättningar.

Dokumentet uppdaterat 2021-10-28

Konsumenter på finansmarknaden behöver skyddas eftersom finansiella beslut är svåra att utvärdera och kan ha stor påverkan på konsumenters ekonomi. Det kan i förlängningen innebära kostnader även för det allmänna. Konsumentskydd är också nödvändigt för att säkerställa ett grundläggande förtroende för det finansiella systemet. FI formulerar i denna rapport ett ramverk för hur myndigheten ser på sitt uppdrag avseende konsumentskydd mot bakgrund av FI:s instruktioner, erfarenheter från den finansiella tillsynen och slutsatser från forskning.

Målet med konsumentskyddsarbetet är detsamma som för FI:s arbete i stort: Det finansiella systemet, det vill säga finansmarknaden och de finansiella företagen, ska fungera väl och tillgodose de behov som finns. För konsumenter innebär det att de erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva finansiella produkter och tjänster. Det vill säga att produkter och tjänster är anpassade utifrån konsumenters behov och förutsättningar samtidigt som kostnaderna står i proportion till värdet för konsumenterna. För att ett sådant tillstånd av högt konsument-skydd ska vara uppnått anser FI att tre övergripande villkor ska vara uppfyllda:

  • Konsumenters tillgångar hos finansiella företag är säkra och företagen följer ingångna avtal med skäliga villkor.
  • Konsumenter får relevant och begriplig information.
  • Finansiella företag visar omsorg om konsumenter och utgår från konsumenters behov och förutsättningar.

FI:s verktyg för att nå detta mål är ge tillstånd till företag, utöva tillsyn över företagen och att utfärda regler. Alla dessa verktyg förutsätter att FI tydligt kommunicerar vad myndigheten förväntar sig av de företag som har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Att tydligt betona vikten av att företagen tar hänsyn till konsumenter behov och förutsättningar när de utvecklar och säljer finansiella produkter samt lämnar information till konsumenter är en naturlig del av ett modernt konsumentskydd på finansmarknaden. Det lägger också grunden till en mer kommunikativ tillsyn.

Läs mer

Laddar sidan