Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

FI:s styrelse har beslutat att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån som i dag tillämpas i pelare 2 genom att ersätta det med motsvarande krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Ändringen träder i kraft från och med 31 december 2018.

Strukturförändringar på den svenska bankmarknaden kan leda till att de aktörer som verkar på den svenska bolånemarknaden kan komma att möta olika kapitalkrav för sina svenska bolåneexponeringar. Finansinspektionen har därför utvärderat hur det svenska banksystemets motståndskraft kan behållas samtidigt som en snedvridning av konkurrensen på marknaden motverkas och bedömer att dagens utformning av riskviktsgolvet behöver ändras. Detta är nödvändigt för att säkerställa den finansiella stabiliteten, genom att behålla dagens nivå av kapitalkrav för bolåneexponeringar i Sverige, och för att upprätthålla konkurrensneutralitet på den svenska bolånemarknaden. Båda dessa mål uppnås genom att dagens riskviktsgolv ersätts med ett krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Ändringen innebär att kravet ställs som ett krav i pelare 1.

De kreditinstitut som omfattas av åtgärden är de som har tillstånd att använda IRK metoden och har en exponering mot svenska bolån. Finansinspektionen kommer att ansöka om ömsesidighet hos berörda medlemsstater för att säkerställa att andra medlemsstater tillämpar riskviktsgolvet på nationellt auktoriserade filialer som är belägna i Sverige. Utländska kreditinstituts filialer i Sverige som är exponerade mot svenska bolån och som använder IRK metoden för dessa kan därför också komma att omfattas.

Ändringen träder i kraft från och med 31 december 2018 och gäller i två år.

Läs mer