FI stärker det internationella tillsynssamarbetet mot penningtvätt

– Vi tar initiativ till ett stärkt internationellt tillsynssamarbete mot penningtvätt och vi omfördelar våra egna resurser för att öka vår tillsynskapacitet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen efter dagens möte med finansmarknadsminister Per Bolund.

Erik Thedéen var i dag kallad till finansmarknadsministern för att redogöra för och svara på frågor om FI:s arbete mot penningtvätt efter de senaste veckornas rapportering om misstänkta transaktioner i svenska bankers dotterbolag i Baltikum.

Den information som lämnades baserades på en promemoria som också ligger till grund för den presentation som Erik Thedéen ska göra inför riksdagens finansutskott i morgon, torsdag den 7 mars.

– Bankernas ledningar och styrelser måste ta penningtvättsfrågorna på största allvar och förvissa sig om att lagar och regler efterlevs överallt i bankkoncernerna. Det är bankernas ansvar. FI:s ansvar är att kontrollera att bankerna har system och rutiner så att de inte kan utnyttjas för penningtvätt, säger Erik Thedéen.

Erik Thedéen informerade finansmarknadsministern om FI:s åtgärder:

  • FI har inlett en utredning tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen av de svenska bankernas penningtvättshantering. FI arbetar tillsammans med de övriga myndigheterna för att lägga fast utredningarnas omfång och inriktning. Där ingår också att besluta om vilken tidsperiod och vilka företag som ska ingå i utredningen, samt hur arbetet ska fördelas mellan myndigheterna.
  • FI är också överens med de andra nordisk-baltiska länderna om att det löpande samarbetet måste stärkas väsentligt. FI kommer inom kort att arrangera ett möte med de högsta ansvariga personerna hos FI:s motsvarigheter i Norden-Baltikum. Avsikten är att skapa ett närmare strategiskt och operativt samarbete kring hur arbetet mot penningtvätt inom finanssektorn i regionen kan stärkas genom mer samordnad tillsyn.
  • FI kommer redan under 2019 år fördela om egna resurser för att snarast möjligt förstärka penningtvättstillsynen. Den 21 februari beslutade FI dessutom i sitt årliga budgetunderlag att begära ytterligare 10 miljoner kronor per år i anslag för att stärka penningtvättstillsynen från 2020 och framåt. Regering och riksdag kommer att ta ställning till FI:s anslagsbegäran vid behandlingen av budgetpropositionen i höst.

Läs mer

Laddar sidan