FI avslutar undersökning av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Finansinspektionen har genomfört en undersökning av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (GLAB eller företaget) för att utvärdera om företaget följer reglerna för värdering, rapportering och företagsstyrning när det gäller investeringar i alternativa tillgångar.

Med alternativa tillgångar avses här sådana tillgångar, exklusive fastigheter, som saknar marknadsnoteringar, är mindre likvida och ofta värderade utifrån modellbaserade antaganden, vilket minskar transparensen.

FI har haft vissa invändningar mot hur GLAB har hanterat företagets investeringar i alternativa tillgångar. GLAB har mött invändningarna genom att vidta åtgärder för att förbättra sin värderingsprocess. Företaget har bland annat inrättat en enhet för investeringskontroll. Företaget har även vidtagit åtgärder för att stärka sin kontroll av den utlagda verksamheten, av rapporteringen, riskhanteringen och internkontrollen avseende de alternativa tillgångarna.

Under de förhållanden som anges ovan, bedömer Finansinspektionen att undersökningen inte motiverar någon ytterligare åtgärd från myndighetens sida. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan