Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk

Finansinspektionens uppdaterar de rättsliga förutsättningarna för metoden för bedömning av behov av särskilt kapitalbaskrav för pensionsrisk.

(En ny, rättad version av promemorian laddades upp 2021-01-14. Den version som publicerades 2020-12-29 innehöll viss inaktuell beskrivning av metoden.)

Syftet med ett särskilt kapitalbaskrav för pensionsrisk är att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital för risker relaterade till pensionsåtaganden som inte täcks av kapitalkrav i pelare 1.

FI avser att beräkna kapitalbehovet med en så kallad trafikljusmetod som liknar en metod FI använder på försäkringsområdet. Vissa justeringar krävs för att metoden ska passa inom bankområdet.

Promemorian tar hänsyn till de rättsliga förutsättningarna som gäller efter att bankpaketet införlivats i svensk lag. Det innebär också att den promemoria som FI publicerade den 8 maj 2015 med titeln "FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2" (FI dnr 14-14414) nu är inaktuell.

Laddar sidan