FI presenterar ny pelare 2-metod för pensionsrisk i kreditinstitut

Finansinspektionen presenterar här en ny pelare 2-metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för pensionsrisk i kreditinstitut.

FI har tagit fram en ny metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för pensionsrisk i kreditinstitut. Denna metod ersätter den nuvarande metoden, som finns beskriven i promemorian "Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk" (FI dnr 20-30073).

Metoden för att bedöma särskilt kapitalbaskrav grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag, FFFS 2019:21, och med de anpassningar som behövs för att tillämpa föreskrifterna i kreditinstitut och för FI:s tillsyn av kreditinstitut.

FI kommer att använda metoden för att bedöma särskilda kapitalbaskrav inom pelare 2 för pensionsrisk i 2022 års översyns och utvärderingsprocess (ÖUP).