FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

2023-04-04 | Nyheter Stabilitet Bank

Finansinspektionen presenterar här ett förslag på en uppdaterad metod för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Förslaget innebär bland annat nya intervall och en övre gräns för hur mycket utfallet från det känslighetsbaserade stresstestet kan bidra till den slutliga vägledningen. Synpunkter på förslaget lämnas till FI senast den 2 maj.

Som en följd av att EU:s nya kapitaltäckningsregelverk infördes i Sverige under 2020 och 2021 kan Finansinspektionen fastställa en så kallad pelare 2-vägledning för svenska banker.

Under våren 2021 beslutade FI om en metod för att bestämma pelare 2-vägledningens storlek. Denna metod har nu applicerats på ett 30-tal banker och har som helhet fungerat väl och ändamålsenligt. Under de två år som vi använt metoden har vi dragit ett antal lärdomar och anser nu att det är lämpligt att göra ett antal mindre förbättringar och uppdateringar.

FI föreslår därför nya intervall för både den riskbaserade vägledningen och bruttosoliditetsvägledningen samt att det ska finnas en övre gräns för hur mycket utfallet från det känslighetsbaserade stresstestet kan bidra till den slutliga vägledningen. Utöver detta har beskrivningarna av själva processen uppdaterats och det har gjorts några mindre uppdateringar av stresstestmetoden.

Förslag till ikraftträdande och tillämpning

FI har för avsikt att tillämpa den nya metoden i årets översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) från det datum då den uppdaterade promemorian beslutas. Preliminärt från den 31 maj 2023.

De företag som berörs är kreditinstitut som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Skriftliga synpunkter på förslaget och frågor

Frågor om remissen skickas till Amelie Stierna Sillén, amelie.stiernasillen@fi.se.

Skriftliga synpunkter på FI:s förslag lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 2 maj. Ange diarienummer 23-9797.