FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

FI har underrättat EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI har för avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån med två år från och med den 31 december 2023, i enlighet med artikel 458 i tillsynsförordningen.

I augusti 2018 införde FI ett riskviktsgolv om 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Beslutet trädde i kraft den 31 december 2018 och gällde i två år. Efter det beslutade FI om att förlänga riskviktsgolvet. Den nuvarande förlängningsperioden tar slut under 2023 och FI:s åsikt är att de risker som gjorde det nödvändigt att införa riskviktsgolvet kvarstår i sådan omfattning att åtgärden bör förlängas i två år.

De svenska bankerna är fortfarande högt exponerade mot den svenska bostadsmarknaden. Efter en lång period med låga kreditförluster på bolån finns en risk att bankernas interna modeller (IRK-modeller) inte säkerställer att bankerna håller tillräckligt med kapital. Riskviktsgolvet säkerställer att bankerna har tillräcklig motståndskraft för att kunna hantera en potentiellt svår ekonomisk nedgång utan att behöva minska sin kreditgivning. Därmed minskar risken för spridningseffekter som kan förstärka nedgången.