Åsa Larson: Det viktigaste inom tjänstepensionsregleringen

Det är lämpligt och riktigt att flera regler som gäller för livförsäkringsföretag i Sverige också ska gälla för den på många sätt likartade affär som tjänstepensionsverksamheten utgör.

  • Datum: 2018-10-16
  • Talare: Åsa Larson, chef för verksamhetsområdet Försäkring
  • Möte: Livdagen 2018

 

Det övergripande syftet med IORP 2-direktivet är konsumentskydd – att skydda och erbjuda trygghet åt de framtida pensionärerna på ålderdomen. Men även att

  • underlätta gränsöverskridande verksamhet samt rörligheten för arbetstagare inom EU, och att
  • främja tjänstepension som företeelse, mot bakgrund av tjänstepensionsinstitutens viktiga roll i finansieringen av EU:s ekonomi.

Medlemsländerna kommer att genomföra IORP 2 på olika sätt. Och därför blir också ställningstagandet som Finansdepartementet gör i sin promemoria naturligt, att konkurrensneutraliteten på den svenska marknaden (mellan försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag) prioriteras framför konkurrensneutraliteten på den europeiska marknaden.

Krav kommer att ställas på ett effektivt företagsstyrningssystem som garanterar en sund och ansvarsfull ledning.

Finansinspektionen ser positivt på promemorians förslag att införa grupptillsynsregler för tjänstepensionsföretag. FI framförde redan i sin rapport med förslag på kapitalkravsreglering i september 2017 att en avsaknad av gruppreglering skulle ge upphov till möjligheter för regelarbitrage och försvåra FI:s möjlighet att bedöma hur enskilda tjänstepensionsföretag påverkas av övriga företag i en grupp.

FI anser att det är logiskt att lagen om försäkringsdistribution också ska tillämpas av tjänstepensionsföretagen eftersom något annat skulle skapa regelarbitrage och bidra till snedvriden konkurrens.

FI anser att kraven på offentliggörande och rapportering ska vara snarlika i de båda regelverken Solvens 2 och IORP2. Detta är en av de större utmaningarna för tjänstepensionsföretagen spår FI, på grund av erfarenheterna av Solvens 2-implementeringen.

FI ska remittera förslag på föreskrifter och avgifter i samband med att lagrådsremissen beslutas. FI avser dessförinnan att inhämta branschens synpunkter i olika frågor vid möten med referensgrupper. Allt material som referensgrupperna får del av kommer även att läggas ut på FI:s hemsida. FI träffar inte enskilda företag om tjänstepensionsfrågor just nu, utan håller möten med referensgrupperna.

FI kommer även att föra en dialog med Tjänstepensionsförbundet angående ombildning till tjänstepensionsföretag. Detta på grund av den korta tidsrymd för ombildning som promemorian ger. Just föreslagna tidsperioder för ombildning och övergångstider har FI synpunkter på i sitt remissvar.

Inom ramen för aktsamhetsprincipen ska tjänstepensionsföretagen tillåtas att ta hänsyn till investeringsbeslutens möjliga långsiktiga konsekvenser när det gäller miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer. Ett tjänstepensionsföretags investeringsriktlinjer ska innehålla uppgifter om hur hänsyn tas i investeringarna till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer. Detta ser FI som en annan stor utmaning för ett blivande tjänstepensionsföretag.