Martin Noréus: Aktuella tillsynsfrågor

God styrning, riskhantering och sunda värderingar är avgörande förutsättningar för välfungerande och stabila banker. ”Brister inom dessa områden kan få förödande konsekvenser för den enskilda banken och i förlängningen även allvarligt skada kundernas och allmänhetens intressen”, sade Noréus.

  • Datum: 2018-09-26
  • Talare: Biträdande generaldirektör Martin Noréus
  • Möte: Sparbankernas riksförbunds ordförande- och vd-konferens

Martin Noréus började med att konstatera att sparbankerna som kollektiv är en av de största aktörerna på den svenska bankmarknaden vid sidan av storbankerna och att sektorn har en betydelsefull roll i det svenska finansiella systemet. FI:s tillsyn över sparbankerna innefattar både regelbundna, löpande tillsynsaktiviteter och olika typer av fördjupade analyser och undersökningar.

Noréus redogjorde för två av de tillsynsrapporter som FI har publicerat under året. I en av tillsynsrapporterna sammanfattar FI slutsatserna av en kartläggning om marknadsrisker i sparbankerna. Kartläggningen indikerar att de flesta sparbanker har en tillfredsställande hantering av marknadsrisker och en förhållandevis låg nivå på dessa risker.

"Samtidigt har vi sett indikationer på vad som kan vara bristande marknadsriskhantering i vissa sparbanker. Nästa steg blir nu att följa upp dessa sparbanker i en djupare undersökning", sade Noréus.

Den andra tillsynsrapporten som Noréus redogjorde för handlar om FI:s erfarenheter från penningtvättstillsynen av svenska banker. Slutsatserna är att bankerna överlag har system, rutiner och dokumentation på plats, men att det i flera fall finns brister i analys, bedömningar, uppföljning och åtgärder. Det handlar bland annat om brister i riskbedömningar av kunder och otillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom.

"Även om arbetet mot penningtvätt generellt sett har förbättrats under senare år behöver mer göras. Penningtvättsregelverket är en utmaning för såväl sparbanker som andra banker. Det är viktigt att arbetet fortsätter, det bör vara ständigt pågående och prioriterat", påpekade Noréus.

Noréus konstaterade att i princip alla mer allvarliga problem som uppstår i banker hänger ihop med brister i intern styrning, riskhantering och kontroll.

"Rent konkret handlar det om bristande riskhanteringssystem, dokumentation, rapportering, uppföljning och beslutsunderlag. I grunden bottnar dessa problem nästan alltid i otillräcklig kunskap om riskhantering i bankernas ledningar", noterade Noréus.

God styrning, riskhantering och sunda värderingar är avgörande förutsättningar för välfungerande och stabila banker.

"Brister inom dessa områden kan få förödande konsekvenser för den enskilda banken och i förlängningen även allvarligt skada kundernas och allmänhetens intressen. Ansvaret för detta ligger ytterst på bankens styrelse", sade Noréus.

Avslutningsvis talade Noréus om kommande regelverk och hur FI ser på tillämpningen av proportionalitet i både befintliga och kommande regler för mindre banker. Noréus konstaterade att det finns möjligheter för banker att beakta omfattningen och komplexiteten i sin verksamhet när de ska anpassa sig till regelverken.

"Grunderna i regelverken är dock i de flesta fall desamma oavsett bankens storlek och proportionalitet ska inte förväxlas med undantag från regelverken", påpekade Noréus.

"Vi strävar efter att arbeta riskbaserat i vår tillsyn och proportionalitet är en viktig del av det. Det handlar både om hur vi fördelar våra tillsynsresurser och om vilka förväntningar vi har på bankerna när vi gör våra bedömningar. Vi har också tillämpat proportionalitet genom att ställa högre krav på både kapital- och likviditetstäckning för de större bankerna", avslutade Noréus.