Erik Thedéens tal vid A4S Roundtable

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talade om hållbarhetsfrågor på ett möte i London arrangerat av organisationen A4S Roundtable. Talet hölls på engelska och har översätts till svenska i efterhand.

  • Datum: 2022-03-01
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: A4S Reporting Roundtable, med prins Charles, Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales, som värd


Ers Kunglig Höghet, mina damer och herrar.

Vi möts för denna rundabordskonferens under mycket speciella omständigheter. Den ryska invasionen av Ukraina är det värsta krigsutbrottet i Europa sedan andra världskriget och för med sig katastrofala förluster av liv och mänskligt lidande. Vi reagerar på detta i första hand som medmänniskor. Men många av oss måste också förhålla oss till detta i våra yrkesroller. För mig som beslutsfattare måste jag vara beredd att hantera möjliga effekter på finansmarknaderna till följd av den geopolitiska oron i Europa.

Det som händer är inte skilt från det vi försöker åstadkomma inom hållbar ekonomi. Snarare tvärtom. Det är ännu viktigare att vi aldrig slutar framhålla värdet i demokrati och etik. De utmaningar klimatförändringarna ställer mänskligheten inför och ansträngningarna för att skynda på omställningen till en mer rättvis och hållbar framtid kan inte vänta. IPCC-rapporten som gavs ut igår är en ödesdiger varning om följderna av att inte göra något. Den välkända brittiska frasen "Keep calm and carry on" känns lika sann som alltid.

Låt mig nu gå vidare till en av de viktigaste och mest centrala komponenterna i en hållbar finansstrategi, och fokus för dagens rundabordskonferens: behovet av högkvalitativ, jämförbar och verifierbar redovisning, som är en förutsättning för att investerare korrekt ska kunna utvärdera riskerna och möjligheterna med olika investeringar. Det är centralt för en effektiv marknadsekonomi. Till exempel gör förbättrad redovisning det möjligt för finanssektorn att bättre fördela investeringar bort från fossil energi till mer sol- och vindenergi. För att få marknadsekonomin att arbeta för samhällets och aktieägarnas bästa, måste man ta in korrekt och jämförbar information.

På mindre än två år har vi sett en betydande utveckling. Enligt min mening erbjuder nya ISSB (International Sustainability Standards Board) under IFRS Foundationden mest trovärdiga mekanismen för att skapa en bas för redovisningsstandarder. Som en följd kommer en mängd olika befintliga initiativ ersättas av en anpassad global approach.

Iosco (International Organization of Securities Commissions), som organisation för marknadstillsynsmyndigheter, kommer agera som en bro för genomförandet av globala standarder för hållbar rapportering för alla de tillsynsmyndigheter som är medlemmar.
Iosco har framställt sin vision om standarder för hållbarhetsrapportering globalt:

  • För det första, att driva fram internationell enhetlighet för hållbarhetsrelaterade redovisningar med fokus på att skapa värde för företag, samtidigt som vi också stödjer mekanismer för att samordna investerarnas informationsbehov för bredare effekter på hållbarhet. Jag återkommer till detta om en liten stund.
  • För det andra, att befrämja närmare integrering med konventionell finansiell rapportering.
  • Och för det tredje, att underlätta oberoende revision av företagens redovisningar. Det är en särskild utmaning på grund av klimatredovisningars framåtblickande natur. Därför arbetar Iosco för att stärka det ramverket, vilket syftar till att öka investerarnas förtroende för redovisningar som sker enligt ISSB-standarderna.

Om våra förväntningar uppfylls kommer Ioscos styrelse godkänna de nya standarderna för över 130 marknadstillsynsmyndigheter. Vi hade en liknande process för 20 år sedan när Iosco godkände de internationella standarderna för finansiell rapportering.

Vi är mycket nöjda med resultaten hittills. En gemensam uppsättning internationella standarder för hållbarhetsrapportering är snart verklighet. Men med detta sagt måste den nya standarden tillämpas enhetligt globalt för att uppfylla kraven på global jämförbarhet. Det är en av de främsta utmaningarna vi måste övervinna.

Länder världen över befinner sig i olika stadier på vägen mot hållbarhet, och de ställs inför olika miljömässiga och sociala prioriteringar. Därför har Iosco uppmuntrat en så kallad byggstensapproach. ISSB:s framtida standarder blir den första byggstenen som ger den globala baslinjen för hållbarhetsstandarden. Detta kompletteras av andra byggstenar, som kan vara specifika för olika jurisdiktioner. EU är ett exempel på en jurisdiktion som agerar snabbare än andra och kan komma att införa kompletterande rapporteringskrav med ett fokus bortom att skapa värde för företag. I USA granskar tillsynsmyndigheten SEC möjligheten för klimatredovisningar, men kommer med största sannolikhet inte att gå lika långt som EU.

Det borde inte vara ett problem så länge alla länder bygger vidare på den globala baslinjen. Men om vi hamnar i en situation där länder väljer sin egen väg och vi får två, tre eller ännu fler olika standarduppsättningar, missar vi vår chans. IOSCO fortsätter att bemöta denna utmaning och att uppmana alla sina medlemsländer att bygga vidare på den globala baslinjen.

Det är här ni alla har en avgörande roll att spela. Ett starkt globalt stöd är grundläggande för att vi ska lyckas. Accounting for Sustainability (A4S) och andra viktiga organisationer världen över har lett oss dit vi är idag, och kommer att vara lika avgörande i framtiden.

Marknadsaktörer, företag och andra intressenter uttalar sig också och kräver högkvalitativ och enhetlig hållbarhetsredovisning, där standarder inte skiljer sig åt i olika regioner och länder.

Det bästa ni kan göra för att ge stöd åt införandet av globala standarder är att visa vägen. Även om det fortfarande råder viss osäkerhet om detaljerna i de framtida redovisningskraven är färdriktningen är klar och företag världen över behöver bygga institutionell kapacitet. Genom att ge investerare jämförbar information om de hållbarhetsrelaterade utmaningar som påverkar era finansiella resultat och förutsättningar, ger ni dem bättre förutsättningar att värdera era bolag. Ur ett bredare perspektiv föregår företag som visar vägen med gott exempel, och det är det bästa stöd ni kan ge.

Tack för att ni lyssnade.