Johanna Fager Wettergren: De sociala faktorerna är viktiga för hållbara investeringar

”Mycket handlar om sunt förnuft, det finns inte tid att vänta på de perfekta lösningarna. Det gäller helt uppenbart klimatet, men det är också tydligt när det gäller de sociala frågorna. Politiker må sitta på de absolut skarpaste verktygen – men den finansiella sektorn har en mycket viktig roll att spela.”

Det sa Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren när hon i går pratade om hållbara investeringar på PWC:s finansdag. Hon lyfte även fram att det finns förutsättningar för den finansiella sektorn att bidra till en hållbar utveckling inom det sociala området.

Datum: 2022-03-15
Talare: Johanna Fager Wettergren
Möte: Finansdagen

En fråga som har diskuterats, och som aktualiserats till följd av utvecklingen i Ukraina och sanktionerna mot ryska företag, är vilka krav som gäller för att investeringar ska få klassas som miljömässigt hållbara enligt taxonomiförordningen. Johanna Fager Wettergren framhöll att då krävs att förordningens krav på så kallade minimiskyddsåtgärder är uppfyllda. Till dessa åtgärder hör bland annat att en investerare ska säkerställa att företag som bedriver en ekonomisk verksamhet iakttar OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Hon konstaterade även att motsvarande gäller när investeringar ska klassas som hållbara enligt den så kallade disclosureförordningen, SFDR.

Johanna Fager Wettergren fortsatte med att berätta om kommande regelverk som syftar till att styra mot en mer hållbar utveckling. Hon pekade även ut att ansvaret för att hitta former för att tillämpa de nya regelverken ligger på de företag som träffas av reglerna. Men hon konstaterade också att FI nu lägger fokus på att föra dialog med enskilda företag, branschföreträdare och andra intressenter för att svara på frågor kring de nya regelverken och utveckla praxis.