Daniel Barr: Låt en utredning titta på ett provisionsförbud

2023-05-22 | Fond Nyheter Marknad

Utred ett provisionsförbud, öka prismedvetenheten hos fondsparare och skärpt granskning av hur konsumenternas hållbarhetsönskemål tas om hand. Det är tre konkreta åtgärder för att bättre rusta och skydda konsumenterna på finansmarknaden. Det menar Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr som i dag besökte Fonddagen 2023 i Stockholm.

Datum: 2023-05-22
Talare: Daniel Barr
Möte: Fonddagen 2023

Nästan alla hushåll sparar i dag i fonder. Det sker antingen direkt genom ett eget sparande eller indirekt via våra pensioner. Sverige har en stor fondmarknad och att den fungerar bra är avgörande för ett gott konsumentskydd och för den finansiella stabiliteten.

2018 infördes på EU-nivå ett regelverk som gav medlemsstaterna möjlighet att förbjuda provisioner vid försäljning och rådgivning av fonder och andra finansiella produkter. Vissa länder valde att införa ett totalt provisionsförbud, dock inte Sverige.

– Sist det begav sig löpte Sverige inte linan ut vad gäller provisionsförbud. Så här i backspegeln kan vi konstatera att trots att marknaden förändrats finns fortfarande intressekonflikter kvar vid distribution av fonder. Därför ser FI att det vore på sin plats att en utredning får titta närmare på frågan, säger Daniel Barr.

Ökad prismedvetenhet hos konsumenter
Undersökningar visar att en av tre fondsparare inte vet hur stor fondavgiften är. Risken är därför att många betalar för mycket för sitt sparande. I april 2023 publicerade FI avgifterna för några av de populäraste fondkategorierna för första gången. Genom att peka på den vanligaste avgiften för ett antal fondtyper får konsumenterna ett enkelt jämförelsetal för att hålla koll på om de betalar för mycket i avgift för sitt sparande.

– Avgifterna kan utgöra en stor och ofta omedveten utgift för fondsparana. Genom att visa konsumenterna vad de vanligaste avgifterna på olika fonder är hoppas vi att de blir mer aktiva i sina fondval. Fondmarknaden blir bättre om fler kan göra kloka val på goda grunder, fortsätter Daniel Barr.

FI fortsätter granska grönmålning
Hållbarhet och grön omställning blir allt viktigare för konsumenterna när de ska välja sina fonder. Men den höga efterfrågan på hållbara produkter tillsammans med att regelverken fortfarande är under utveckling kan leda till att företag beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de faktiskt är. Därför prioriterar FI att under 2023 granska grönmålning i finanssektorn, inklusive fondmarknaden.

– Vi fortsätter att granska risken för grönmålning och ett konkret exempel är den analys vi just startat. Där granskar vi hur rådgivare av finansiella produkter tar hänsyn till konsumenternas önskemål om hållbara placeringar, säger Daniel Barr.

Denna analys beräknas vara färdig under hösten 2023.