FFFS 2015:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2015-08-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

FI har beslutat att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) ska upphävas. FI har även beslutat om vissa redaktionella ändringar i penningtvättsföreskrifterna till följd av att bestämmelserna i 4 kap. 14–17 §§ upphävs. Dessa ändringar innebär inte någon ändring i sak.

De beslutade föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 augusti 2015.

Anledningen till föreskriftsändringarna är att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bland annat att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning, samt dennes familjemedlemmar och kända medarbetare, förs in i lag. Även regleringen av när en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner förs in i lag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2015.

Lagändringarna i penningtvättslagen innebär att det behövs ytterligare ändringar i penningtvättsföreskrifterna. Finansinspektionen kommer därför att ta fram ytterligare förslag på ändringar i penningtvättsföreskrifterna som kommer att remitteras under 2015. ändr. 2015:6

Dokument