FFFS 2009:1

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Upphävd 2017-08-01 se FFFS 2017:11

Sammanfattning

Kraven skärps på finansiella företag att göra en bedömning av risken att de används för penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya föreskrifterna innebär även att företagen ska ha god kunskap om sina kunder och deras transaktioner.

Föreskrifterna bygger på lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De implementerar tillsammans med lagen det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifterna ersätter FFFS 2005:5 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Observera att det finns ett skrivfel i 4 kap. 12 § 4, sista meningen. Se rättelseblad nedan.

Ändringar i grundförfattningen

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017. ändr. 2016:30

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna gäller företagens riskbedömning, identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, riskbedömning av personer i politiskt utsatt ställning som upphört att utöva sina funktioner samt bevarande av uppgifter. Dessutom görs ett antal redaktionella ändringar.

Föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 december 2015. ändr 2015:7

FI har beslutat att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) ska upphävas. FI har även beslutat om vissa redaktionella ändringar i penningtvättsföreskrifterna till följd av att bestämmelserna i 4 kap. 14–17 §§ upphävs. Dessa ändringar innebär inte någon ändring i sak.

De beslutade föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 augusti 2015.

Anledningen till föreskriftsändringarna är att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bland annat att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning, samt dennes familjemedlemmar och kända medarbetare, förs in i lag. Även regleringen av när en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner förs in i lag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2015.

Lagändringarna i penningtvättslagen innebär att det behövs ytterligare ändringar i penningtvättsföreskrifterna. Finansinspektionen kommer därför att ta fram ytterligare förslag på ändringar i penningtvättsföreskrifterna som kommer att remitteras under 2015. ändr. 2015:6

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. ändr: 2014:9

FI anpassar den så kallade ekvivalenslistan i 9 kap. 1 § till de överenskommelser som gjorts inom EU:s expertkommitté mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det innebär att staterna Indien och Sydkorea läggs till på listan, medan Argentina, Nya Zeeland och Ryssland tas bort. Ändringarna gäller från den 1 januari 2014. ändr. 2013:25

Ändringen innebär att tillämpningsområdet för föreskrifterna och de allmänna råden utvidgas till att även omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). ändr. 2013:19

Tillämpningsområdet utökas till att även omfatta betalningsinsitut, registrerade betaltjänstleverantörer och filialer till utländska betalningsinstitut. Denna ändring är en följd av den ändringen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som görs i samband med att EG-direktivet om betaltjänster på den inre marknaden genomförs i Sverige. Ändringen börjar gälla den 1 augusti 2010. ändr. 2010:5

Dokument

Ändringar

Läs mer