Pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse är en stiftelse som en arbetsgivare har bildat för att trygga en utfästelse om pension till en arbetstagare eller till arbetstagarens efterlevande.

FI delar tillsynsansvaret över pensionsstiftelser med länsstyrelserna. Information om tillsynen och vilka regler som gäller finns på sidan  Tillsyn/Pensionsstiftelser.

En pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer behöver till FI bland annat anmäla

 • ändring av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (lämplighetsprövning)
 • vissa uppdragsavtal
 • placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse, och
 • uppgifter om gränsöverskridande verksamhet.

Blankett för att göra en anmälan om lämplighetsprövning.

Information om vad konsekvensredogörelsen som hör till placeringsriktlinjerna bör innehålla finns i Vägledning om konsekvensredogörelser .

När driver en stiftelse gränsöverskridande verksamhet?

En pensionsstiftelse driver gränsöverskridande verksamhet om den tryggar pensionsutfästelser där förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet i ett annat land inom EES.

Underrätta FI om gränsöverskridande verksamhet

Om pensionsstiftelsen avser att driva gränsöverskridande verksamhet ska den underrätta FI om

 • arbetsgivarens namn och hemvist,
 • vilket lands social- och arbetsmarknadslagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare (värdlandet), och
 • huvudsakligt innehåll i de överenskommelser som ska ligga till grund för tryggandet.

Besked om att driva gränsöverskridande verksamhet

FI ska inom tre månader från att en underrättelse har kommit in meddela den behöriga myndigheten i värdlandet om underrättelsen, under förutsättning att

 • pensionsstiftelsens organisation är ändamålsenlig,
 • stiftelsens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och
 • den som ska leda verksamheten har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämplig för uppgiften.

När FI underrättar den behöriga myndigheten i värdlandet ska vi samtidigt informera pensionsstiftelsen.

Pensionsstiftelsen får inleda den gränsöverskridande verksamheten efter att den har tagit emot underrättelsen från FI, eller i varje fall sex veckor efter att den behöriga myndigheten i värdlandet har tagit emot vårt meddelande.

Om FI bedömer att det inte finns förutsättningar för att driva den planerade verksamheten ska ett beslut om detta meddelas till stiftelsen inom tre månader från det att vi tog emot underrättelsen.

Ändra gränsöverskridande verksamhet

En pensionsstiftelse som avser att ändra något av de förhållanden som den har angett i sin underrättelse om att driva gränsöverskridande verksamhet, ska underrätta FI om detta minst en månad innan den genomför ändringen.

Om FI bedömer att ändringen inte får göras, ska vi besluta om det inom en månad från det att underrättelsen kom in.

Avgifter som FI tar ut

 • För varje underrättelse om gränsöverskridande verksamhet - en avgift på 16 800  kronor.
 • För varje underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet - en avgift på 4 200  kronor.
 • För varje anmälan om lämplighetsprövning - en avgift på 16 800  kronor.
 • För att behandla en ansökan enligt 31 d § första stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) om att inte längre tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § andra stycket tryggandelagen - en avgift på 7 000 kronor. 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-10-16