Blanketter/Forms

Blanketter/Forms

Bank 

Bank eller finansieringsrörelse
Ansökan/anmälan ledningsprövning (bil 2)
Ansökan/anmälan ledningsprövning - tillägg (bil 2.1)
Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag (bil 1 c)
Ansökan/ägarprövning - fysisk person (bil 1 a)
Ansökan/ägarprövning - juridisk person (bil 1 b)
Internmetoden för kreditrisk
Ansökansmall, självutvärdering internmetoden
Mall, utrullningsplan

 

Tillstånd svensk verksamhet i utlandet
Annex IV (eng)
Annex I (eng)
Annex V (eng)

Upp till menyn

Betaltjänster

Andra betaltjänstdirektivet (PSD 2)
Rapportering av allvarliga incidenter (blankett)
Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden
Riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt direktiv (EU) 2015/2366 (andra betaltjänstdirektivet)
Major incident report (reporting templates)
Guidelines on major incidents reporting under PSD2
Tillstånd
Betalningsinstitut - ansökan om tillstånd
Registrerad betaltjänstleverantör - ansökan om undantag från tillståndsplikt
Ansökan om undantag från beredskapsmekanism
Ägar-/ledningsprövning
Betalningsinstitut - Ansökan/anmälan ledningsprövning (bil 2)
Betalningsinstitut - Ansökan ägarprövning fysisk person (bil 1a)
Betalningsinstitut - Ansökan ägarprövning juridisk person (bil 1b)
Betalningsinstitut - Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (bil 1c)
Registrerade betaltjänstleverantörer - anmälan ledningsprövning
Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning fysisk person
Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning juridisk person
Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning av ledningspersoner i ägarbolag

 

Ombud i Sverige
Anmälan av betaltjänstombud

 

Svensk verksamhet i utlandet
Bilaga 2 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar - etablerande av filial
Annex II – Passport application for payment institutions and e-money institutions – branch establishment
Bilaga 3 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar – genom ombud
Annex III – Passport application for payment institutions and e-money institutions using agents
Bilaga 5 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (utan filial, ombud eller distributör)
Annex V – Passport application for payment institutions and e-money institutions (without branch, agent or distributor)
Bilaga 6 – Underrättelse om inledandet av filialers/ombuds/distributörers gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar
Annex VI – Notification template for the exchange of information in relation to start of branch/agent/distributor passport activities by payment institutions and e-money institutions

Upp till menyn

Blankning/Short selling

Svenska
Anmälningsformulär för kort nettoposition i aktier
Korrigeringsformulär för kort nettoposition i aktier
In English
Notification form for net short position in shares
Cancellation form for net short position in shares

 

Upp till menyn

Bostadskreditinstitut

Tillstånd
Kreditgivning enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Kreditförmedling enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Verksamhet i annat EES-land
Underrättelseblanket för utövande av etableringsfriheten – Filial i annat EES-land
Underrättelseblanket för friheten att tillhandahålla tjänster – Gränsöverskridande till annat EES-land
In English
Notification form for exercising the freedom of establishment – Branch establishment in another EEA-country
Notification form for exercising the freedom to provide services – Cross border activity in another EEA-country
Ägar-/ledningsprövning
Ansökan/anmälan ledningsprövning, bilaga 2
Ansökan ägarprövning, fysisk person, bilaga 1 a
Ansökan ägarprövning, juridisk person, bilaga 1 b
Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag, bilaga 1 c

 

Upp till menyn

Börs och clearing

Ägar-/ledningsprövning
Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2016:23, bil 2)
Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2016:23, bil 2)
Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag (FFFS 2016:23, bil 1c)
Application/Notification for Senior Executives in Owner Undertaking of a Financial Institution (FFFS 2016:23, bil 1c)
Ansökan ägarprövning fysisk person (FFFS 2016:23, bil 1 a)
Application for Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2016:23, app 1 a)
Ansökan ägarprövning juridisk person (FFFS 2016:23, bil 1 b)
Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2016:23, app 1 b)

Upp till menyn

Börsinformation/Stock exchange information

Fullmakter
Behörighetsanmälan Öppenhetsdirektivet
(Fullmakt för person inom företag)
Fullmakt för nyhetsdistributör Öppenhetsdirektivet
(Fullmakt för nyhetsdistributör)
In English
Authorisation Report, Transparency Directive
Power of Attorney for News Distributor, Transparency Directive
Ordering of Reporting card/Authorisation, Transparency Directive

 

Upp till menyn

Elektroniska pengar

Tillstånd
Ansökan om tillstånd
Ansökan om undantag från tillståndsplikt
Rapportering av händelser av väsentlig betydelse - företag för elektroniska pengar
Anmälan av betaltjänstombud i Sverige till institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
Underrrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES - svensk version
Underrrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES - engelsk version
Underrättelse om inrättande av filial eller anlitande av ombud inom EES - svensk version
Underrättelse om inrättande av filial eller anlitande av ombud inom EES - engelsk version
Ägar-/ledningsprövning
E-pengainstitut - Ansökan/anmälan ledningsprövning (bil 2)
E-pengainstitut - Ansökan ägarprövning fysisk person (bil 1a)
E-pengainstitut - Ansökan ägarprövning juridisk person (bil 1b)
E-pengainstitut - Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (bil 1c)
Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar
Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag
Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar - fysisk person
Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar - juriidisk person
Anmälan av ledningspersoner i ett ägarbolag till registrerad utgivare av elektroniska pengar

 

Upp till menyn

Flaggning/Major shareholding notifications

Flaggning/Major shareholding notifications
Notification of Changes in Major Shareholdings
Step-by-step guide to filling in the form 'Notification of Changes in Major Shareholdings'

 

Upp till menyn

Fond

Anmälningar
Bilaga 1: Skriftlig anmälan
Annex 1: Notification letter
Ägar-/ledningsprövning – alternativa investeringsfonder
Ägarprövning – fysisk person
Ägarprövning – juridisk person
Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till
en AIF-förvaltare
Ansökan/anmälan ledningsprövning
Ägar-/ledningsprövning – värdepappersfonder
Ansökan ägarprövning – fysisk person
Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2013:9, app 1)
Ansökan ägarprövning – juridisk person
Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2013:9, app 2)
Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till
ett fondbolag
Application/Notification for Senior Executives in Owner Undertaking of Swedish Fund Management Company (FFS 2013:9, app 3)
Ansökan/anmälan ledningsprövning
Application/Notification - Management Suitability Assessment (FFFS 2013:9, app 4)

 

Upp till menyn

Försäkring/Insurance

Ägar-/ledningsprövning – Ownership Suitability Assessment
Ansökan ägarprövning – fysisk person, FFFS 2018:15 bilaga 1 a
Application for Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2018:15 appendix 1a)
Ansökan ägarprövning – juridisk person, bilaga 1 b
Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2018:25, appendix 1b)
Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ägarbolag till ett försäkringsföretag, bilaga 1 c
Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of an Insurance Company (FFFS 2018:15 appendix 1c)
Ansökan/anmälan ledningsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner, bilaga 2 a
Application/Notification – Suitability Assessment
of Senior Executives and Heads of Central Functions (FFFS 2018:15 appendix 2a)
Ansökan/anmälan styrelsens samlade kompetens, bilaga 2 b
Application/Notification – Combined Competence of the Board of Directors (FFFS 2018:15 appendix 2b)
Dispens
Ansökan om dispens
Certifikat/bevis
Bevis om trafikförsäkring
Bevis om motortävlingsförsäkring

 

Trafikljuset
Beräkningsblankett Trafikljuset

Upp till menyn

Försäkringsdistribution

Försäkringsdistribution
Anmälan om ansvarsförsäkring
Ändring/upphörande av ansvarsförsäkring
Behörighetsanmälan
Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person
Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person
Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare fysisk person
Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare juridisk person
Förändrad verksamhet
Bilaga 1 - Ledningsprövning, fysisk person
Bilaga 2 - Ledningsprövning, juridisk person
Ägaranmälan och nära förbindelser
Ändring av anställda, anknutna försäkringsförmedlare med tillstånd
Ändring av anställda, sidoverksamma försäkringsförmedlare
Ändring av klagomålsansvarig

 

Upp till menyn

Konsumentkredititinstitut

Konsumentkreditinstitut
Ansökan om tillstånd
Ledningsprövning
Ansökan/anmälan ledningsprövning, bilaga 2
Ägarprövning
Ansökan ägarprövning, fysisk person, bilaga 1 a
Ansökan ägarprövning, juridisk person, bilaga 1 b
Ägarledningsprövning
Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag, bilaga 1 c

 

Upp till menyn

Marknadsmissbruk/Market abuse

Svenska blanketter
Rapport enligt 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Mall för insiderförteckning
Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4
In English
Template for Suspicious Transactions and Other Report
Template for insider list

 

Upp till menyn

OTC-derivat

Olöst tvist
Blankett för att underrätta FI om olöst tvist
Passerad clearingtröskel
Blankett för att underrätta FI om passerad clearingtröskel
Undantag från clearingkrav
Instruktion för anmälan om undantag från clearingkravet
Underrättelse avseende transaktioner inom en grupp - motpartsinformation
Ansökan om undantag från clearingkrav med motpart i ett tredjeland
Ansökan om undantag från clearing av OTC-derivat i pensionsverksamhet
Undantag från att ställa säkerheter
Instruktion för ansökan/underrättelse om undantag från utväxling av säkerheter
Ansökan om koncerninternt undantag från marginalkrav - enstaka par
Ansökan om koncerninternt undantag från marginalkrav - flera koncernenhetspar

 

Upp till menyn

Pensionsstiftelser

Ägar-/ledningsprövning
Ansökan/anmälan ledningsprövning

 

Positionsrapportering av råvaruderivat/Position reporting of commodity derivatives

Behörighetsanmälan
Behörighetsanmälan för åtkomst till produktionsmiljö
Delegerad rapportering av EEOTC-positioner
In English – Position reporting of commodity derivatives
Authorisation application for access to the production
environment
Delegated reporting of EEOTC positions

 

Prospekt

Erbjudandehandling
Ansökan om godkännande
Ansökan om godkännande av tillägg till erbjudandehandling
Avprickningslista för informationskrav enligt 2 a kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Prospekt
Ansökan om godkännande - prospekt
Ansökan om godkännande - tillägg till prospekt
Ansökan om godkännande - Europapass
Bilagor till prospekt (avprickningslistor)
1. Minimikrav för information i registreringsdokument för aktier
2. Modul om proformaredovisning
3. Minimikrav för information i värdepappersnot för aktier
4. Minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 euro
5. Minimikrav för information i värdepappersnoten för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 euro
6. Minimikrav på information för garantier
7. Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
8. Minimikrav för information för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
9. Registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med nominellt värde per enhet på minst 100 000 euro
10. Minimikrav för information om depåbevis som emitteras för aktier
11. Minimikrav på information i registreringsdokument för banker
12. Minimikrav för information i värdepappersnoten för derivatinstrument
13. Minimikrav för information i värdepappersnoten för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 euro
14. Kompletterande informationsmodul om underliggande aktier för vissa slag av aktierelaterade värdepapper
15. Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ
16. Minimikrav for information i registreringsdokument for värdepapper som emitteras av medlemsstaterna, tredjeländer och dess regionala och lokala myndigheter
17. Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitteras av internationella organ och för skuldebrev som garanteras av en stat som är medlem av OECD
21. Förteckning över ytterligare information i de slutgiltiga villkoren
22. Krav för information i sammanfattningar
23. Anpassade minimikrav för information i registreringsdokumentet för nyemission
24. Anpassade minimikrav för information i en värdepappersnot för nyemission
25. Anpassade minimikrav på information i registreringsdokumentet för aktier för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde
26. Anpassade minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet mindre än 100 000 euro för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde
27. Anpassade minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 euro för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde
28. Anpassade minimikrav för information om depåbevis som emitteras för aktier för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde
29. Anpassade minimikrav på information för emissioner av kreditinstitut som avses i artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG
30. Tilläggsinformation om samtycke enligt artikel 20a (Tilläggsmodul)

 

Upp till menyn

Rapportering/Reporting

Rapportering
Behörighetsanmälan Försäkringsdistribution
Rapporteringsbehörighet för Periodisk inrapportering
Upphörd rapporteringsbehörighet
Utbyteskort
In English
Periodic reporting – Application for authorisation to report
Replacement Card

 

Rapportering till Börsinformationsdatabasen
Behörighetsanmälan Öppenhetsdirektivet
Fullmakt för nyhetsdistributör Öppenhetsdirektivet
In English
Authorisation Report, Transparency Directive
Power of Attorney for News Distributor, Transparency Directive

 

Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2)
Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering
Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM
Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir
In English
Application for authorisation for TRS 2 reporting
Application for authorisation for TRS 2 reporting, Approved Reporting Mechanism, ARM

 

Upp till menyn

Referensvärden (BMR)

Ansökan
Administratör av referensvärden – Ansökan om auktorisation
Administratör av referensvärden – Ansökan om registrering

 

Samhällsviktiga tjänster

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster
Anmälan för leverantörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster
Anmälan/ändring av incidentrapportörer för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Upp till menyn

Understödsföreningar

Ansökan
Ansökningsformulär - dispens från lagen om årsredovisning i försäkringaföretag
Ändringsanmälan för understödsföreningar

 

Upp till menyn

Valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet

Ansökan
Ansökan om registrering av finansiellt institut

 

Upp till menyn

Värdepapper

Tillstånd
Ansökan om auktorisation som värdepappersföretag

 

Filialverksamhet inom EES
Bilaga 6: Passanmälan för filialer och för anmälan om ändring av uppgifterna om filialen
Annex 6: Branch passport notification and change of branch particulars notification
Bilaga 7: Passanmälan av anknutet ombud och anmälan av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet
Annex 7: Tied agent passport notification and change of tied agent particulars notification
Bilaga 10: Anmälan att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat inte längre används
Annex 10: Change in the tied agent particulars notification concerning the termination of the operation of a branch or the cessation of the use of a tied agent established in another Member State
Gränsöverskridande verksamhet inom EES
Bilaga 1: Passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet och för anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet
Annex 1: Investment services and activities passport notification and the change of investment services and activities particulars notification
Ledningsprövning
Blankett 3: Ansökan/anmälan ledningsprövning
Ägarprövning - ägarledningsprövning
Blankett 1: Ägarprövning - fysisk person
Blankett 2: Ägarprövning - juridisk person
Blankett 2B: Ägarprövning - trust
Blankett 2A: Ägarledningsprövning
Systematisk internhandlare
Anmälan systematisk internhandlare
Undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat hänförliga till utsläppsrätter
Anmälan om undantag enligt 2 kap. 5 § 11 LV
Undantag från tillämpningen av positionslimiter
Ansökan om undantag enligt 15 a kap. 6 § LV


Upp till menyn

Senast granskad: 2018-03-23
Laddar sidan