Gruppärenden

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag

I en grupp ska det företag som avses i 16 kap. 29 § andra stycket lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF) genomföra en egen risk- och solvensbedömning som omfattar hela gruppen. FI får besluta att tjänstepensionsföretaget i stället får göra en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för ett dotterföretag inom gruppen i en enda handling som omfattar samtliga bedömningar (16 kap. 31 § LTF).

Den egna risk- och solvensbedömningen ska avse såväl gruppen som dotterföretaget. FI:s beslut påverkar inte dotterföretagets skyldigheter enligt bestämmelserna om egen risk- och solvensbedömning i 9 kap. 20-22 §§ LTF. Detta innebär att den enda handlingen ska omfatta de bedömningar som dotterföretaget genomför enligt nämnda bestämmelser.

Det företag som ansöker om tillstånd måste ange skäl för att FI bör bifalla ansökan.

Det finns inga krav på när en ansökan ska göras men FI bör ges rimlig tid att handlägga ärendet och meddela beslut i god tid innan den egna risk- och solvensbedömningen är tänkt att överlämnas till FI.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-11-19
Laddar sidan