Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag

Förutsättningarna för att få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag framgår av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF). Mer detaljerade bestämmelser finns bl.a. i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag (TPFF) och  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag.

Ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla de uppgifter och handlingar som krävs för att Finansinspektionen ska kunna göra en bedömning av om ansökan uppfyller de krav som gäller för att få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag. Vissa särskilda kriterier finns preciserade i regelverket. En ansökan ska innehålla

 • Stiftarnas eller styrelseledamöternas (om registrerat aktiebolag även VD:s), fullständiga namn, postadress, hemvist, personnummer (födelsedatum)/organisationsnummer, se 1 kap. 5 § och 2 kap. 3 § TPFF.
 • Eventuellt ombuds namn och adress, se 2 kap. 3 § TPFF.
 • Försäkran att stiftarna inte är i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare, se 2 kap. 4 § TPFF.
 • Uppgifter om ägare med ett kvalificerat innehav i bolaget, se 2 kap. 4 § TPFF.

Ansökan ska vara undertecknad, se 2 kap. 2 § TPFF.

Till ansökan ska bland annat följande handlingar bifogas

 • Verksamhetsplan – se 2 kap. 13 § LTF och 2 kap. 5 § TPFF (för innehåll, se 2 kap. FFFS 2019:21.
 • Förslag till bolagsordning eller stadgar, se 2 kap. 5 § TPFF.
 • Om registrerat aktiebolag; kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka tillstånd, se 2 kap. 5 § TPFF.
 • Uppgifter om ägare för ägarprövning, se 2 kap. 4 § 1 st 3 p. LTF, och 8 kap. FFFS 2019:21 bilaga 1 a-c.
 • Uppgifter om ledning och centrala funktioner för lämplighetsprövning, se 2 kap. 4 § 1 st 4 p. LTF, 9 kap. 3 § LTF och 8 kap. FFFS 2019:21 bilaga 2 a och 2 b.

Avgift

En avgift på  1 300 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är fem månader från det att avgiften är betald.

Övrig information

Företaget ska anmälas för registrering hos Bolagsverket senast sex månader från beslutet om tillstånd, se 2 kap. 22 § ABL samt 2 kap 12 §, 10 kap. 21 och 49 §§ LTF (12 kap. 18 § och 13 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)).

Företaget ska anmäla driftstart till FI inom ett år från beslutet om tillstånd, se 15 kap. 13 § LTF.

Läs mer

Bolagsverket

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-01-26
Laddar sidan