Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan

När en fusionsplan gäller i samtliga bolag, ska såväl det överlåtande som det övertagande bolaget ansöka om tillstånd hos FI att verkställa planen.

Ansökan ska skickas in inom en månad efter det att fusionsplanen gäller i samtliga bolag, och om fusionsplanen har registrerats, senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 10 kap. 11, 41 och 62 §§ samt 10 kap. 15 och 45 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag LTF.

Ansökan

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska undertecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande tjänstepensionsföretagen enligt 2 kap. 17 § förordning om tjänstepensionsföretag (2019:809) (TPFF). Tillsammans med ansökan ska följande handlingar skickas in:

 1. En försäkran på heder och samvete från tjänstepensionsföretagens styrelser eller verkställande direktörer om:
  • att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och
  • att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
 2. När det är fråga om en fusion genom kombination av tjänstepensionsaktiebolag: ett intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde .
 3. När en tjänstepensionsverksamhet ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet: sådana handlingar som anges i 11 § första stycket 2–4 p. TPFF.
 4. En kopia av fusionsplanen.
 5. En kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med beslut om den tilltänkta fusionen.

Avgift

En avgift på 90 000  kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Övrig information

Fusionen ska anmälas till Bolagsverket senast två månader från det att FI:s tillstånd att verkställa fusionsplanen har vunnit laga kraft enligt 10 kap. 44 § LTF.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-11-19
Laddar sidan