Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…

Remissvar: Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Publicerad 2024-04-15

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Andreas Heed: Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris

Publicerad 2024-03-21

Hoten och påfrestningarna mot den finansiella sektorn har eskalerat de senaste åren. Det behövs nu konkreta åtgärder från såväl finansiella företag…

Så arbetar FI med att förenkla för företagen – en första delrapport

Publicerad 2024-03-15

FI arbetar på flera sätt för att underlätta för företag under vår tillsyn genom att förenkla regler, bistå med rättslig vägledning och öka…