Nyheter om FI

2024

Dagordning den 23 april

2024-04-17 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 23 april.

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i promemorian att effekten på kostnaderna för Finansinspektionen till följd av Dora-förordningen är begränsade, utan anser tvärtom att de är omfattande.

Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2024-04-15 | Remissvar Om FI

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Andreas Heed: Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris

Hoten och påfrestningarna mot den finansiella sektorn har eskalerat de senaste åren. Det behövs nu konkreta åtgärder från såväl finansiella företag som myndigheter. Det sa Andreas Heed, chef för rättsavdelningen på  verksamhetsområdet Betalningar på FI, i ett tal på torsdagen.

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Utifrån de utgångspunkter som FI har att beakta begränsar inspektionen remissvaret till synpunkter som relaterar till artikel 21 och 23 i avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete (DCA-avtalet) och önskar i dessa delar vissa klargöranden utifrån FI:s verksamhet med tillstånd och tillsyn.

Framtidens dataskydd vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

2024-03-18 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på det remitterade förslaget.

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

2024-03-18 | Remissvar Om FI Marknad

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de remitterade förslagen.

Så arbetar FI med att förenkla för företagen – en första delrapport

2024-03-15 | Rapporter Nyheter Om FI

FI arbetar på flera sätt för att underlätta för företag under vår tillsyn genom att förenkla regler, bistå med rättslig vägledning och öka digitaliseringen. En första delrapport till regeringen beskriver vilket FI:s förenklingsarbete bedriver nu och planerar att bedriva framöver.

Protokoll 2024:2

2024-03-13 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 20 februari 2024.

Dagordning den 12 mars

2024-03-06 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 12 mars.