FI:s internationella arbete

FI deltar aktivt i det internationella tillsynssamarbetet såväl globalt som inom EU och i Norden. Sammanlagt deltar medarbetare på FI i omkring 140 olika internationella styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och andra former av sammanslutningar.

Ett skäl för FI:s internationella engagemang är att de regler, tillsynsmetoder och standarder som tas fram i sådana samarbeten ofta får en stor påverkan på vårt arbete. Genom att delta kan FI bidra till att dessa regler och standarder håller hög kvalitet och fungerar ihop med förhållandena på den svenska finansmarknaden. Det ger även FI möjlighet att få kunskap om nya risker, regler och analysmetoder, vilket bidrar till att höja kvaliteten på vårt eget arbete.

FI är en del av Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS). Det innebär att FI är medlem i

  • Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

och de tre tillsynsmyndigheterna

  • Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
  • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Tillsynsmyndigheterna utvecklar riktlinjer och rekommendationer samt förslag till tekniska standarder och tekniska råd, vilka så småningom blir bindande för svenska företag när de har godkänts av EU-kommissionen.

FI deltar också i tillsynskollegier, som upprättas för större finansiella företag med verksamhet i flera EU-länder, när Sverige är ett av de berörda länderna.

FI deltar dessutom i flera organisationer på global nivå:

  • Baselkommittén (BCBS)
  • Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco)
  • Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS)
  • FATF, som är den intenationella organisationen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
  • FSB, rådet för finansiell stabilitet.

De globala organisationerna har bland annat som syfte att utfärda icke-bindande standarder och rekommendationer. Genom att delta här får FI möjlighet att tidigt bygga upp kompetens och påverka vilka frågor som tas upp till diskussion och hur riktlinjer och standarder utformas. Dessa riktlinjer och standarder utgör ofta grunden för bindande regler på europeisk eller nationell nivå.

FI deltar även i ett antal nordisk-baltiska samarbeten om finansiell stabilitet, makrotillsyn och penningtvätt.

FI har antagit en internationell strategi som syftar till att besvara de grundläggande frågorna varför, när och hur FI ska delta i det internationella samarbetet. På så sätt kan förståelsen för vårt internationella engagemang öka bland såväl anställda som våra uppdragsgivare och de företag som står under vår tillsyn.

Läs mer


Senast granskad: 2021-08-30