Undersökning om likviditetsriskhantering

FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.

Slutdatum: 12 oktober 2021

Företaget som undersökts

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Varför har vi gjort denna undersökning?

Syftet med undersökningen var att granska företagets efterlevnad av de regler som avser likviditetsriskhantering.

En god likviditetriskhantering kan minska riskerna för att andelsägare inte kommer ur sina fondplaceringar när de så önskar eller att fondägarkollektivet råkar ut för värdeförluster om tillgångar måste säljas under ogynnsamma förhållanden.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister. Med hänsyn till att företaget har vidtagit och förklarat sin avsikt att vidta ett antal åtgärder finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan