FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB överträtt bestämmelserna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och årsredovisningslagen (1995:1554) vad gäller redovisningen av utvecklingsutgifter som immateriell tillgång.

Slutdatum: 2021-12-09

Företaget som undersökts

Abliva AB

Varför har vi gjort den här undersökningen?

I Sverige är redovisningstillynen organiserad så att Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) ansvarar för den löpande övervakningen av års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter. FI är ytterst ansvarig och har befogenhet att ingripa mot överträdelser. Nämnden har överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information (FFFS 2018:18). FI startade därför en undersökning för att se om Abliva AB har överträtt gällande redovisningsregler och om FI ska ingripa mot företaget.

Vad har vi kommit fram till?

Abliva AB har under ärendets handläggning beslutat att anpassa sig till Nämndens bedömning av den redovisningsmässiga hanteringen av de balanserade utvecklingskostnaderna på sätt att en korrigering av ingående balanser den 1 januari 2020 har gjorts mot eget kapital i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021.

Abliva AB lämnar också den information om rättelserna som redovisningsreglerna kräver i en delårsrapport. Med hänsyn till omständigheterna i detta fall och att Abliva AB har vidtagit rättelser i enlighet med Nämndens bedömning finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledningen av underökningen. Ärendet skrivs därför av.

Laddar sidan