FI avslutar undersökning av Enquest

FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2022-12-22

Företaget som undersökts

Enquest Plc

Varför har vi gjort denna undersökning?

FI har undersökt om Enquest Plc har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna i 16 kap. 4 och 4 a §§ LV och om den hade kommit in till Finansinspektionen på det sätt som krävs enligt bestämmelsen i 17 kap. 3 § LV.

FI kunde endast finna en pdf-version av det aktuella bolagets årsredovisning för 2021 och startade därför en undersökning för att se om det överträtt gällande regler.

Vad har vi kommit fram till?

Finansinspektionen har identifierat brister vad gäller Enquests offentliggörande av årsredovisningen för 2021.

Vid en samlad bedömning av omständigheter i ärendet och då det enligt Finansinspektionens bedömning saknas skäl att anta att företaget inte fortsättningsvis kommer att följa de aktuella bestämmelserna anser myndigheten inte att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.