FI avslutar undersökning av SEB

FI har genomfört en undersökning av de delar av SEB:s affärsverksamhet som inbegriper positionstagande i finansiella instrument och medför exponering mot marknadsrisker. Undersökningen har fokuserat dels på bankens uppföljning och hantering av positioner, dels på identifiering och kvantifiering av risk.

Slutdatum: 2022-07-01

Företag som undersökts

Skandinaviska enskilda banken (SEB), moderbolaget SEB AB (publ) och SEB konsoliderad situation.

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Som del av FI:s tillsyn av kreditinstitut ingår att genomföra undersökningar i syfte att utreda och bedöma hur instituten följer tillämpliga regelverk.

FI har bland annat undersökt bankens positionstagande och exponering mot marknadsrisk, inklusive identifiering, hantering och kvantifiering av risk i såväl handelslager som i övrig verksamhet. Undersökningen har även omfattat bankens interna modell för beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker.

Vad har vi kommit fram till?

I undersökningen har FI gjort iakttagelser som bedömts som brister avseende vissa delar av bankens riskmätning, riskuppföljning, styrning och hantering samt stresstestning. Banken har emellertid under tiden för undersökningen initierat, och i ett antal delar avlutat, arbete som åtgärdar en del av de brister FI har identifierat. Banken har därtill redogjort för ytterligare åtgärder under 2022 och 2023. FI bedömer att bankens åtgärder sammantaget och i sin helhet förefaller lämpliga för att banken ska uppfylla de grundläggande krav som framgår av tillämpliga regelverk. Således finns inte skäl att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan