FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets värdepappersrörelsetillstånd.

Slutdatum: 2022-01-31

Vilket eller vilka företag under tillsyn har vi undersökt?

Pepins Sweden AB (publ) ("Pepins" [tidigare benämnt Pepins Group AB]).

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Syftet med undersökningen var att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför bolagets värdepappersrörelsetillstånd. Mer specifikt var undersökningen inriktad på om Pepins plattform för sekundärhandel i aktier utgör ett multilateralt system, för vilket krävs tillstånd för drift av en handelsplattform eller en reglerad marknad, i enlighet med 2 kap. 1 b § LV.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som FI bedömt som brister, nämligen att företagets sekundärhandel i aktier är att anse som ett multilateralt system och att Pepins saknar tillstånd för drift av ett sådant system.

Pepins har inkommit med en handlingsplan och har upphört med sin sekundärhandel i aktier. Med hänsyn till det finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.

Laddar sidan