FI avslutar utredning av Thunderful Group

FI har utrett om Thunderful Group AB har överträtt artikel 17 i samband med bolagets informationsgivning den 24 februari 2021 när bokslutskommunikén för 2020 offentliggjordes. FI har avslutat ärendet.

Slutdatum: 2023-03-13

Vilket eller vilka företag under tillsyn ska vi utreda?

Thunderful Group AB (publ)

Varför har vi gjort denna utredning?

I FI:s uppdrag ingår bland annat att utreda och ingripa mot överträdelser av Mar, däribland överträdelser av artikel 17 som rör emittenters offentliggörande av insiderinformation.

FI har utrett om Thunderful Group AB har överträtt artikel 17 i samband med bolagets informationsgivning den 24 februari 2021 när bokslutskommunikén för 2020 offentliggjordes.

Vad har vi kommit fram till?

FI har bedömt att det funnits förutsättningar för Thunderful Group AB att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.4 i Mar till den 24 februari 2021 på det sätt som gjorts. Ärendet ska därför skrivas av.