FI startar utredning av Thunderful Group

FI ska utreda om Thunderful Group AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Startdatum: 2022-09-26

Vilket eller vilka företag under tillsyn ska vi utreda?

Thunderful Group AB (publ)

Varför gör vi denna utredning?

Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) har utrett om bolaget agerade korrekt i samband med det uppskjutna offentliggörandet av insiderinformation i samband med bokslutskommunikén för 2020. Nasdaq konstaterade att bolaget överträtt Nasdaqs regelverk och tilldelade bolaget kritik. Nasdaq lämnade sedan över sin utredning till FI under våren 2022.

FI väljer nu att starta en utredning om det uppskjutna offentliggörandet kan vara en överträdelse av reglerna kring offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen.

Marknadsmissbruksförordningen reglerar bland annat hur och under vilka förutsättningar som en emittent ska offentliggöra insiderinformation samt kan göra ett uppskjutet offentliggörande.

Laddar sidan