FI har avslutat utredning av Klaria Pharma Holding

FI har undersökt om Klaria Pharma Holding AB har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 2023-12-19

Företag som undersökts

Klaria Pharma Holding AB

Varför har vi gjort denna utredning?

FI har utrett om Klaria Pharma Holding AB har överträtt artiklarna 17 och 18 i Mar i samband med bolagets informationsgivning den 11 november 2022 när bolaget offentliggjorde information om beslut att genomföra en företrädesemission.

Informationen offentliggjordes efter att ha varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande där bolaget varit skyldigt att upprätta en insiderförteckning. FI utreder om insiderförteckningen uppfyller de krav som ställs i artikel 18.

Finansinspektionen utreder också en misstänkt överträdelse av reglerna kring uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i artikel 17, specifikt kravet på konfidentialitet, till följd av hur insiderförteckningen har upprättats.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.