Höjda riskvikter för bolån i verksamhet i Norge

Det norska Finanstillsynet har publicerat ett förslag på hur de avser att vidta ett antal åtgärder för att höja riskvikterna för bolån. Finansinspektionen (FI) har i samband med detta fått en fråga om hur vi ser på detta och vårt ställningstagande till reciprocitet vad gäller de metoder som Finanstillsynet kommer att fastställa.

FI är generellt sett positiv till reciprocitet när det gäller andra länders beslut om högre kapitalkrav. FI anser att svenska företag som är verksamma på den norska bolånemarknaden ska tillämpa samma riskviktsnivåer som sina norska motsvarigheter. FI är därför positiv till att, när Finanstilsynet beslutat om dessa åtgärder, genomföra motsvarande högre kapitalkrav i pelare 2. Enligt Finanstilsynet är den genomsnittliga riskvikten för banker verksamma på den norska bolånemarknaden för närvarande 10,0 procent. Denna beräknas med förslaget höjas till i genomsnitt 22,8 procent. FI kommer kommunicera mer i detalj kring denna fråga i den kommande remissen kring utformningen av kapitalkrav på svenska banker i CRD4/CRR.