FI och Agenda 2030

FI har i hållbarhetsarbetet så här långt lagt huvudfokus på klimatfrågan. Utifrån de erfarenheter från detta som successivt växer fram, kan arbetet sannolikt tillämpas på flera hållbarhetsaspekter.

I relation till 2030-målen ligger därför fokus på mål 13. Detta har indirekt koppling även till målen 8 (ekonomisk tillväxt), och 12 (hållbara produktions och produktionsmönster). Sett i perspektivet av de tre huvuddimensionerna för hållbarhet – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – berörs här främst den ekonomiska, men indirekta implikationer finns även för de två andra dimensionerna.

Men viktiga delar av FI:s kärnverksamhet har betydelse även på andra sätt och på flera andra hållbarhetsmål än de mål som angetts ovan. FI vill därför redovisa även detta. Till detta kan läggas att FI i sin interna verksamhet, exempelvis vad gäller upphandling, väger in olika hållbarhetsaspekter. Här kan nämnas att FI genomfört en miljöutredning som syftat till att bland annat kartlägga den egna verksamhetens miljöpåverkan. I den fortsatta framställningen ligger dock fokus på FI:s externa arbete och åtgärder.