Förslag till ändrade regler för Solvens-rapportering

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat förslag på ändringar i de tekniska standarder som reglerar Solvens 2-rapporteringen.

Bakgrunden är en önskan från Eiopa om att rätta till olika brister och fel som upptäckts i rapporteringsblanketter och anvisningar efter att de tekniska standarderna trädde i kraft i början av 2016.

Finansinspektionen vill uppmärksamma svenska intressenter på att vissa av de föreslagna ändringarna – ändringar av "typ ett", se nedan – kan komma att påverka, och ibland på ett betydande sätt ändra kravet på innehållet, i EU-rapporteringen, i jämförelse med hur rapporteringskraven är utformade i nuvarande förordningstext.

Eiopa skiljer på två huvudsakliga typer av ändringar i sitt förslag:

  • Typ 1: ändringar som ändrar i innehållet i EU-rapporteringen och som därmed kan ha betydande påverkan (amending provisions)
  • Typ 2: korrigerande åtgärder (corrective provisions) är ändringar som åtgärdar fel i innehållet i EU-rapporteringen och som inte antas ha någon betydande påverkan på innehållet i EU-rapporteringen.

Förslagen omfattar följande genomförandeförordningar om tekniska standarder och motsvarande ändringar i följande riktlinjer från Eiopa:

  • (EU) 2015/2450) – tekniska standarder om blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheter ("ITS om Rapportering")
  • (EU) EU) 2015/2452 – tekniska genomförandestandarder om förfaranden, format och mallar för rapporten om solvens och finansiell ställning ("ITS om offentliggörande")
  • Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107)
  • Riktlinjer om tillsyn över filialer etablerade av försäkringsföretag i tredje land (EIOPA-BoS-15/110).

Den kommande versionen av taxonomin för EU-rapporteringen (version 2.2.0) – som är planerad att publiceras senare i sommar – kommer också att uppdateras med de ändringar som görs i reglerna. Ändringarna är tänkta att börja gälla för rapporteringen för kvartal 4 2017 och framåt.

Synpunkter på förslagen kan lämnas till Eiopa senast måndag den 8 maj 2017 (kontorstid). Kommentarer och frågor till förslaget ska i första hand ställas direkt till Eiopa via deras angivna mejladress: SIIReporting@eiopa.europa.eu. Frågor kring hur man kommenterar Eiopas förslag kan besvaras av Edward Akhras på Finansinspektionen, på mejladressen edward.akhras@fi.se.

Laddar sidan