Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Ändringarna är främst motiverade av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder, samt av regeringens förslag till ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska försäkringsgivares filialer i Sverige. FI anpassar föreskrifterna till ändringarna i IFRS-regelverket och till lagändringarna.

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 oktober 2017. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 eller senare.

Frågor om remissen besvaras av Greta Wennerberg på tfn 08-408 981 23 eller e-post greta.wennerberg@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 7 juni 2017. Ange diarienummer FI Dnr 17-316.

Läs mer

Laddar sidan