Förslag till ändrade regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (rapporteringsföreskrifterna).

Ändringarna är i huvudsak en följd av nya redovisningsregler för nedskrivning, klassificering och värdering av finansiella instrument (IFRS 9). FI föreslår även vissa förtydliganden och redaktionella ändringar med anledning av den nya redovisningsstandarden om intäkter från avtal med kunder (IFRS 15) och lagändringar om bokföringsskyldighet för utländska filialer. FI anpassar både redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna till ändringarna i IFRS-regelverket och till lagändringarna.

Ändringarna i redovisningsföreskrifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2018. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare.

Rapporteringsföreskrifternas ändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2018. De ska tillämpas första gången för rapportering som gäller balansdag den 31 mars 2018.

Frågor om remissen besvaras av Lena Boregård på tfn 08-408 983 26 eller e-post lena.boregard@fi.se och Staffan Boström: staffan.bostrom@fi.se eller tfn 08-408 982 08.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 18 augusti 2017. Ange diarienummer FI Dnr 17-717.

Läs mer