Förslag till regler som ska komplettera direktivet om försäkringsdistribution

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat slutliga tekniska råd som gäller innehållet i framtida delegerade akter, förordningar eller direktiv, som ska komplettera direktivet om försäkringsdistribution, IDD (2016/97/EU).

Förslagen syftar till att utveckla och närmare specificera kriterier och principer för produktgodkännandeprocessen, intressekonflikter, incitament, bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet och rapportering till kunder samt kriterier för andra icke-komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter. IDD träder i kraft den 23 februari 2018.

EU-kommissionen har enligt IDD befogenhet att utarbeta och anta delegerade akter i förhållande till detta direktiv. Det dokument som Eiopa publicerat är ett förslag till delegerade akter.

Det övergripande syftet med IDD är att stärka konsumentskyddet och harmonisera de nationella reglerna kring försäkringsdistribution.